Phụ lục

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN NĂM 2021

 • In trang này
 • Lượt xem: 5,597
 • Ngày đăng: 20/11/2021 23:50:16

TÒA GIÁM MỤC LONG XUYÊN

LỊCH PHỤNG VỤ 2021

 

03         25       X         Thứ Ba tuần 18 TN.

                                    Ds 12,1-13; Mt 14,22-36

04        26        Tr         Thứ Tư tuần 18 TN.

Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35;

Mt 15,21-28

Thánh Gioan Maria Vianey, Lm. Lễ nhớ

05        27         X        Thứ Năm đầu tháng tuần 18 TN.

Ds 20,1-13; Mt 16,13-23

Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả

06        28         Tr        Thứ Sáu đầu tháng tuần 18 TN.

                                    St 4,32-40; Mt 16,24-28

                                    CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính

Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mc 9,2-10

PVGK: Thánh vịnh riêng

07        29         X        Thứ Bảy đầu tháng tuần 18 TN.

Ðnl 6,4-13; Mt 17,14-19

Thánh Sistô II, Gh và các bạn tử đạo

Thánh Gêtanô, Lm.

 

08        1/7       X         CHÚA NHẬT 19 TN.

1V 19,4-8; Ep 4,30-5.2; Ga 6,41-51

Không nhớ thánh Đaminh, Lm.

Thánh vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều răn thứ Bốn dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ Bốn dạy chúng ta thảo kính cha mẹ và những người được Chúa trao quyền để mưu ích cho chúng ta (GLHT, 505).

CHIA SẺ

Đây là điều răn quan trọng mà sách Xuất hành đã ghi: “Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12). Còn nhiều điều luật khác phát xuất từ giới răn này dạy chúng ta phải làm những gì để bày tỏ lòng thảo kính.

Ngoài ra, chúng ta còn phải thảo kính những người thay quyền Chúa dạy dỗ chúng ta như: linh mục, tu sĩ, người trên, thầy dạy, các giáo lý viên… Đây là điều mà người Việt Nam chúng ta rất coi trọng như câu nói xưa: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư: một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

09        02         X        Thứ Hai tuần 19 TN.

Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-27

10        03         Đ        Thứ Ba tuần 19 TN.

Ðnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14

THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26

Bổn mạng giáo xứ Châu Đốc

11        04         Tr        Thứ Tư tuần 19 TN.

Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20

Thánh Clara, Đt. Lễ nhớ

12        05         X        Thứ Năm tuần 19 TN.

                                    Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19, 1

13        06         X        Thứ Sáu tuần 19 TN.             

Gs 24,1-13; Mt 19,3-12

Thánh Pontianô, Ghtđ. (Đ); 

và Thánh Hippolytô, Lmtđ. (Đ)

14        07        Đ         Thứ Bảy tuần 19 TN.

                                    Gs 24,14-29; Mt 19,13-15

                            Thánh Maximilianô Kolbê, Lmtđ.

                            Lễ nhớ.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. (Tr)

                            1Sb 15,3-4.15-16.16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27- 28

 

15        08       Tr          CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-59

Thánh vịnh tuần 4

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân

                                    Kh 11,19a.12,1-6a.10b; 1Cr 15,20-27a

                                    Lc 1,39-56. PVGK: Thánh vịnh riêng

 

Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

- (LX) Núi Tượng, Cần Xây - (CĐ) Chi Lăng, Phú Vĩnh

- (CM) Cồn Én, Chợ Mới

- (VA) Gh. Châu Thái [F1], Kim Hoà [G1], Gh.  Thánh Mẫu [F2]

- (VT) Kim Long [D2], Đức Mẹ La Vang (D1), Đức Mẹ La Vang (B2)

- (TH) Hiệp Hoà -  (TT) Mông Triệu {2A) - (RG) Ong Dèo

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Con cái có những bổn phận nào đối với cha mẹ?

T. Con cái có bổn phận hiếu thảo, biết ơn và vâng phục cha mẹ, đồng thời phải trợ giúp các ngài về vật chất cũng như tinh thần, khi còn sống cũng như khi qua đời (GLHT, 509).

CHIA SẺ

Hiếu thảo là có lòng kính yêu cha mẹ vì cha mẹ thay quyền Chúa sinh dưỡng chúng ta. Công sinh dưỡng rất lớn, chúng ta phải luôn biết ơn. Kính yêu và biết ơn là luôn làm cho cha mẹ vui, hài lòng, hãnh diện về chúng ta; Biết chăm chú lắng nghe mỗi khi các ngài dạy bảo; Luôn biết vâng lời các ngài; Ủi an, nâng đỡ, mau mắn trợ giúp các ngài, nhất là khi các ngài đau yếu, bệnh nạn, đặc biệt khi các ngài qua đời, thì luôn nhớ cầu nguyện cho các ngài.

16        09        X         Thứ Hai tuần 20 TN.

Tl 2,11-19; Mt 19,16-22

Thánh Stêphanô Hungari (Tr)

17        10        X         Thứ Ba tuần 20 TN.

Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30

18        11        X         Thứ Tư tuần 20 Mùa TN.

Tl 9,6-15; Mt 20,1-16

19        12        X         Thứ Năm tuần 20 Mùa TN.

Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14

Thánh Gioan Êuđê, Lm. (Tr)

20        13        Tr         Thứ Sáu tuần 20 Mùa TN.

R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40

Thánh Bênađô, viện phụ, Tsht. Lễ nhớ

Bổn mạng Tu viện Phanxicô CLG

21       14        Tr          Thứ Bảy tuần 20 Mùa TN.

R 2,1-3.8-11.4,13-17; Mt 23,1-12

Thánh Piô X, Gh. Lễ nhớ

 

22        15        X         CHÚA NHẬT 21 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Gs 24,1-2.15-17.18b; Ep 5,21-32;

Ga 6,60-69. Thánh vịnh tuần 1

Không nhớ Đức Maria Nữ Vương

Bổn mạng nhà thờ: Chánh Tòa

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Cha mẹ có những bổn phận nào đối với con cái?

T. Cha mẹ có bổn phận yêu thương và tôn trọng, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đồng thời giúp con cái lựa chọn nghề nghiệp hay bậc sống và giáo dục chúng trong đời sống đức tin (GLHT, 510).

CHIA SẺ

Bổn phận thứ nhất của cha mẹ là yêu thương hết mọi con cái; Hướng dẫn con cái, nhưng luôn tôn trọng sự lựa chọn bậc sống cũng như nghề nghiệp của con cái khi con cái đã đến tuổi trưởng thành; Nuôi dưỡng con cái, không được để chúng đói khát mà sinh ra trộm cắp; Giáo dục con cái để chúng nên người hữu ích cho xã hội, nhất là giáo dục đức tin, đưa chúng đến nhà thờ, dạy chúng yêu mến Thánh lễ, dạy chúng biết cầu nguyện và biết chia sẻ tình thương cho mọi người, cùng trung thành giữ đạo Chúa cho đến cùng.

23        16      X          Thứ Hai tuần 21 TN.

1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22

Thánh Rosa Lima, Đt. (Tr)

24         17       Đ         Thứ Ba tuần 21 TN.

1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26

THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ

Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

25         18       X         Thứ Tư tuần 21 TN.

1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32

Thánh Louis và thánh Giuse Calaxan, Lm.

26        19        X         Thứ Năm tuần 21 TN.

1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51

27        20        Tr         Thứ Sáu tuần 21 TN.

                                    1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13

Thánh Monica. Lễ nhớ

                                    Bổn mạng giới Hiền mẫu

1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26

28        21        Tr         Thứ Bảy tuần 21 TN.

1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30

Thánh Augustinô, Gmtsht. Lễ nhớ

29        22        X         CHÚA NHẬT 22 MÙA THƯỜNG NIÊN

                                    Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21-22.27;

                                    Mc 7,1-8.14-15.21-23. Thánh vịnh tuần 2

Không nhớ T. Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái bằng cách nào?

T. Cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái bằng gương sáng, kinh nguyện, dạy giáo lý trong gia đình và tham dự vào đời sống Giáo Hội (GLHT, 511).

CHIA SẺ

Cha ông ta thường nói: Trăm nghe không bằng một thấy; Gương xấu hay lây, gương lành lôi kéo; Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Việc cha mẹ làm gương sáng đạo đức cho con cái là phương cách giáo dục đức tin hiệu nghiệm nhất. Ví dụ cha mẹ siêng năng dự lễ thì con cái cũng dễ yêu mến Thánh lễ. Vậy cha mẹ hãy siêng năng cầu nguyện, vì nhờ ơn Chúa giúp mà cha mẹ chu toàn được bổn phận giáo dục con cái; Cha mẹ hãy chịu khó dạy giáo lý cho con cái để ngay từ nhỏ, con cái hiểu được lẽ đạo và sống ngay chính; Cuối cùng, cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con cái tham gia vào các sinh hoạt Giáo Hội như giúp lễ, ca đoàn, huynh trưởng…

30        23        X         Thứ Hai tuần 22 TN.

1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30

31        24        X         Thứ Ba tuần 22 TN.

1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37

 

 

THÁNG CHÍN

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

 

Cầu cho tất cả chúng ta can đảm chọn lựa một lối sống giản dị và thân thiện với môi trường, đồng thời vui mừng vì những người trẻ kiên quyết dấn thân cho lối sống này.

 

01         25        X         Thứ tư tuần 22 TN.

Cl 1,1-8; Lc 4,38-44

02        26        X         Thứ Năm đầu tháng tuần 22  TN.

Cl 1,9-14; Lc 5,1-11

Ngày quốc khánh. Cầu cho tổ quốc

03        27        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 22 TN.

Cl 1,15-20; Lc 5,33-39

Thánh Grêgôriô Cả, Ghtsht. Lễ nhớ

04        28        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 22 TN.

Cl 1,21-23; Lc 6,1-5

05        29        X         CHÚA NHẬT 23 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

Thánh vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người công dân có những bổn phận nào đối với quyền bính dân sự?

T. Người công dân có bổn phận cộng tác với quyền bính dân sự, để xây dựng xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, liên đới và tự do (GLHT, 514).

CHIA SẺ

Khi tạo dựng vũ trụ và con người, Thiên Chúa thấy mọi sự tốt đẹp, nhưng là sự tốt đẹp của thưở ban đầu. Để đạt tới sự viên mãn, con người phải cộng tác với Thiên Chúa bằng tất cả khả năng Chúa ban để làm cho thế giới mỗi ngày một tươi đẹp hơn.

Tuy nhiên, sau khi nguyên tổ phản nghịch Chúa, thì mọi trật tự bị đảo lộn, nhất là trật tự luân lý. Bởi vậy, khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ, con người cũng được mời gọi để cộng tác với Thiên Chúa và với nhau, nhất là với quyền bính dân sự, để xây dựng một xã hội tôn trọng chân lý, công bằng, liên đới và thật sự tự do.

06        30        X         Thứ Hai tuần 23 TN.

Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11

07      01/9        X        Thứ Ba tuần 23 TN.

Cl 2,6-15; Lc 6,12-19

08        02        Tr         Thứ Tư tuần 23 Mùa TN.

Cl 3,1-11; Lc 6,20-26

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA Lễ kính

Mk 5,2-5a Hoặc Rm 8,28-30; Mt 1,1-16. 18-23 Hoặc Mt 1,18-23

PVGK: Thánh vịnh riêng

09        03        X         Thứ Năm tuần 23 TN.

Cl 3,12-17; Lc 6,27-38

Thánh Phêrô Claver, Lm. (Tr)

10        04        X         Thứ Sáu tuần 23 TN.

1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42

11        05        X         Thứ Bảy tuần 23 TN.

1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49

12        06        X         CHÚA NHẬT 24 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Is 50,4-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

Danh thánh Mẹ Maria (Tr)

Thánh vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi nào người công dân không phải vâng phục những quy định của chính quyền dân sự?

T. Người công dân không phải vâng phục những quy định của chính quyền dân sự, khi chúng đi ngược lại với các đòi hỏi của luân lý (GLHT, 515).

 

CHIA SẺ

Xã hội thường nhân danh con người để đưa ra những luật lệ. Tuy nhiên có những luật lệ đi ngược lại với luật luân lý mà Thiên Chúa đã thiết định từ đời đời. Ví dụ việc đơn hôn, từ đầu tiên đã chỉ là một vợ một chồng (đơn hôn) và không cho phép ly dị (vĩnh hôn); Rồi Giáo Hội không công nhận hôn nhân đồng tính; không cho phép ngừa thai, phá thai, vì ngược lại luật tự nhiên và phá bỏ giới răn của Chúa.

Đứng trước những luật lệ này, Giáo Hội có bổn phận phải lên tiếng cảnh báo và bảo vệ lập trường của mình, đồng thời cũng bảo vệ quyền tự do lựa chọn của con người trước những quy định này.

13        07         Tr        Thứ Hai tuần 24 TN.

1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10

T. Gioan Kim Khẩu, Gmtsht. Lễ nhớ

14        08         Đ        Thứ Ba tuần 24 TN.

1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính

Ds 21,4b-9; hoặc Pl 2,6-11; Ga 3,13-17

PVGK: Thánh vịnh riêng

15        09        Tr         Thứ Tư tuần 24 TN.

1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35

Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ

Hr 5,7-9; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35

 16       10        Đ         Thứ Năm tuần 24 TN.

1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50

Thánh Corneliô, Ghtđ và Cyprianô, Gmtđ. Lễ nhớ

17        11        X        Thứ Sáu tuần 24 TN.

1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3

Thánh Robertô Bellarminô, Gmtsht. (Tr)

18        12        X         Thứ Bảy tuần 24 TN.

1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15

19        13        X         CHÚA NHẬT 25 MÙA THƯỜNG NIÊN

Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4:3; Mc 9,30-37

Thánh vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều răn thứ Năm dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ Năm dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống con người mà Chúa đã ban, vì chỉ mình Người mới là chủ và có quyền trên sự sống ấy mà thôi (GLHT, 516).

CHIA SẺ

Con người thật cao quý vì được Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa. Sự sống sự chết ở trong tay Chúa. Cho nên con người phải tôn trọng sự sống mà Chúa đã ban. Không được tự tử vì chán đời, vì cảm thấy khổ đau, thất vọng; Không được phép trợ tử để cho người khác chết mau. Tất cả những điều ấy đều vi phạm sự sống con người và vi phạm chính Thiên Chúa nữa.

20        14        Đ         Thứ Hai tuần 25 TN.

                                    Er 1,1-6; Lc 8,16-18

Thánh Andrê Kim, Phaolô Chung và các bạn Tử Đạo. Lễ nhớ

21        15         Đ        Thứ Ba tuần 25 TN.

Er 6,7-8,12b.14-20; Lc 8,19-21

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ,

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính

                                    Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

                                    GKPV: Thánh vịnh riêng

22        16         X        Thứ Tư tuần 25 TN.

Er 9,5-9; Lc 9,1-6

23        17         Tr        Thứ Năm tuần 25 TN.

Kg 1,1-8; Lc 9,7-9

                                    Thánh Piô năm dấu, Lm. Lễ nhớ

24        18        X        Thứ Sáu tuần 25 TN.

Kg 2,1-9; Lc 9,18-22

25          19      X        Thứ Bảy tuần 25 TN.

                                    Dcr 2,1-5.10-11a; Lc 9,43b-45

26          20       X        CHÚA NHẬT 26 MÙA TN.

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6;

Mc 9,38-43.45.47-48

Thánh Cosma và thánh Đamianô, Tđ. (Đ) Thánh vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những trường hợp nào xâm phạm đến sự sống người khác mà không mắc tội?

T. Có những trường hợp này: Một là bảo vệ mạng sống của mình hay của người khác vì bị kẻ ác tấn công; Hai là bảo vệ tổ quốc chống lại ngoại xâm (GLHT, 517).

CHIA SẺ

Không mắc tội trong những trường hợp này: Khi bị kẻ ác tấn công bất ngờ, gây nguy hiểm cho mạng sống, thì phải chống đỡ hoặc khống chế kẻ ác, mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng kẻ ác; Trên đường đi, gặp một người yếu thế đang bị kẻ ác hành hung, chúng ta phải ra tay cứu giúp. Nếu kẻ ác dùng bạo lực hoặc hung khí để ức hiếp hoặc làm hại người khác, thì chúng ta cũng phải tìm đủ mọi cách để khống chế chúng; Theo luật pháp, chúng ta phải làm nghĩa vụ quân sự và phải ra chiến trường chiến đấu nhằm bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm.

27          21     Tr          Thứ Hai tuần 26 TN.

Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ

Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50

28          22      X        Thứ Ba tuần 26 TN.

Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56

T. Venceslaô, Tđ. (Đ)

T. Laurensô Ruiz và các bạn Tđ. (Đ)

29          23       Tr        Thứ Tư tuần 26 TN.

                                    Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, VÀ RAPHAE. Lễ kính

Đn 7,9-10.13-14 hoặc  Kh 12,7-12a;

Ga 1,47-51

PVGK: Thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ:

- (LX) Bò Ót

- (VA) Vạn Đồn [B1]

- (RG) Đông Hoà

30          24       Tr        Thứ Năm tuần 26 TN.

Thánh Hiêrônimô, Lmtsht. Lễ nhớ

Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12

 

THÁNG MƯỜI

 

“Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược... Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế” (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1).

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

 

Cầu cho mọi người đã được rửa tội biết tham gia vào việc truyền giáo, sẵn sàng cho sứ vụ này, bằng cách trở nên chứng nhân của một đời sống thắm đượm hương vị Tin Mừng.

 

01        25        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 26 TN.

Br 1,15-22; Lc 10,13-16

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo

Is 66,10-14c; Mt 18,1-4

Bổn mạng các giáo xứ và cộng đoàn:

- (LX) Nhà Têrêxa, Tv. Nguồn Sống, Định Mỹ,

Vĩnh Bình.

- (CĐ) Kinh Xáng

02        26        Tr         Thứ Bảy đầu tháng tuần 26 TN.

Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10

03        27        X         CHÚA NHẬT 27 MÙA THƯỜNG NIÊN.

St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16

Thánh vịnh tuần 3

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi Ml 3,13-20a; Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 (Tr)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hình phạt được chính quyền đề ra có những mục đích nào?

T. Hình phạt được chính quyền đề ra có những mục đích này: Một là sửa chữa những xáo trộn do lỗi lầm gây ra; Hai là bảo vệ trật tự công cộng; Ba là góp phần cải hóa phạm nhân; Bốn là ngăn ngừa tội ác lan tràn (GLHT, 518).

CHIA SẺ

Khi xã hội xảy ra những xáo trộn và hỗn loạn, vì an sinh xã hội, chính quyền được phép áp dụng một số hình phạt. Nhưng phải sử dụng hình phạt ở mức độ vừa phải. Việc ra hình phạt chỉ là biện pháp cấp thời và tạm thời mà thôi. Khi những xáo trộn không còn; khi trật tự được vãn hồi; khi phạm nhân biết ăn năn hối cải và khi tội ác không còn, thì hình phạt cũng phải được xóa bỏ ngay.

04        28        Tr         Thứ Hai tuần 27 TN.

Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37

Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ

Gl 6,14-18; Mt 11,25-30

05        29          X       Thứ Ba tuần 27 TN.

Gn 3,1-10; Lc 10,38-42

Thánh nữ Faustina Kowalska

06        01/9      X        Thứ Tư tuần 27 TN.

Gn 4,1-11; Lc 11,1-4

Thánh Brunô, Lm.

07        02        Tr         Thứ Năm đầu tháng tuần 27 TN.    

Ml 3,13-20b; Lc 11,5-13

Đức MMân Côi. Lễ nhớ

08        03        X         Thứ Sáu tuần 27 TN.

Ge 1,13-15.2,1-2; Lc 11,15-26

09        04        X         Thứ Bảy tuần 27 TN.

Ge 4,12-21; Lc 11,27-28

Thánh Điônixiô, Gm và các bạn tử đạo

Thánh Gioan Lêônarđô, Lm.

10       05         X         CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN.

Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30

Thánh vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chính quyền có thể đưa ra những hình phạt nào?

T. Chính quyền có thể đưa ra những hình phạt tương xứng với hành vi tội ác, nhưng phải phù hợp với phẩm giá con người và tạo cơ hội cho phạm nhân sửa sai lỗi lầm đã phạm (GLHT, 519).

CHIA SẺ

Phẩm giá con người phải được mọi người tôn trọng, nên những hình phạt đưa ra chỉ nhằm ngăn chặn tội ác và răn đe kẻ phạm tội ác mà thôi. Tránh những luật lệ hoặc hình phạt được đặt ra không tương xứng với hành vi tội ác và đã xúc phạm đến phẩm giá con người. Ví dụ phạt người ăn trộm phải lột bỏ quần áo và bị nhốt chung với trâu bò. Đó là luật lệ phi nhân. Hiện nay, nhiều nước đã hủy bỏ án tử hình đối với những phạm nhân trọng tội nhằm cho họ có cơ hội hoàn lương và làm lại cuộc đời.

11       06         X         Thứ Hai tuần 28 TN.

Rm 1,1-7; Lc 11,29-32

Thánh Gioan 23, Gh. (Tr)

12        07        X         Thứ Ba tuần 28 TN.

Rm 1,16-25; Lc 11,37-41

13        08        X         Thứ Tư tuần 28 TN.

Rm 2,1-11; Lc 11,42-46

14        09        X         Thứ Năm tuần 28 TN.

Rm 3,21-30; Lc 11,47-54

Thánh Callistô Ghtđ. (Đ)

15        10        Tr         Thứ Sáu tuần 28 TN.

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7

Thánh Têrêxa Avila, Đttsht. Lễ nhớ

16        11        X         Thứ Bảy tuần 28 TN.

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12

Thánh Hedviga, nữ tu

Thánh Magarita Maria Alacoque, Đt.

17        12        X         CHÚA NHẬT 29 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Is 53,10-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

       Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

       Không nhớ thánh Ignatiô Antiôkia, Gmtđ.

Thánh vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào nghịch lại điều răn thứ Năm?

T. Có những tội này: Một là cố ý giết người; Hai là trực tiếp hay cộng tác vào việc phá thai; Ba là làm cho chết êm dịu; Bốn là tự sát hay cộng tác vào việc ấy; Năm là làm gương xấu khiến người khác phạm tội trọng; Sáu là phá hoại hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình và của người khác (GLHT, 520).

CHIA SẺ

Những tội nghịch lại điều răn thứ Năm là: giết người cố ý và trực tiếp, hoặc đồng lõa giết người; Phá thai trực tiếp hay cộng tác, chỉ cách thức cho người ta phá thai. Hội Thánh ra vạ tuyệt thông cho những người phạm tội này (không được lãnh các Bí tích; Muốn lãnh phải ăn năn sám hối và được một linh mục hợp pháp giải vạ);  Khi cho người đau yếu hay hấp hối uống thuốc để cho chết mau, chết êm dịu; Tự sát và chủ ý cộng tác vào việc này; Làm gương xấu khiến người khác phạm tội trọng, ví dụ: Trộm cắp, khiến cho trẻ em học theo rồi đi ăn cắp, đến chỗ cướp của giết người; chài mồi trẻ em dùng ma túy, làm hại cả một cuộc đời.

18        13        Đ         Thứ Hai tuần 29 TN.

Rm 4,20-25; Lc 12,13-21

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính

2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9

19        14         X        Thứ Ba tuần 29 TN.

Rm 5,12.15b.17-19. 20b-21; Lc 12,35-38

Thánh Isaac Jogues và Gioan Brebeuf và các bạn tử đạo. (Đ) Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm.

20        15        X         Thứ Tư tuần 29 TN.

Rm 6,12-18; Lc 12,39-48

21        16        X         Thứ Năm tuần 29 TN.

Rm 6,19-23; Lc 12,49-53

22        17        X         Thứ Sáu tuần 29 TN.

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59

                                    Thánh Gioan-Phaolô II, Gh. (Tr)

Bổn mạng giới trẻ Gp Long xuyên

23        18         X        Thứ Bảy tuần 29 TN.

Rm 8,1-11; Lc 13,1-9

Thánh Gioan Capistranô, Lm. (Tr)

24        19         X        CHÚA NHẬT 30 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Gr 31,7-9; Hr 5,1-6; Mc 10,46-52

Thánh vịnh tuần 2

Thánh Antôn Maria Claret, Gm.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi gần kề cái chết, bệnh nhân có được phép ngưng chữa trị không?

T. Khi gần kề cái chết, bệnh nhân vẫn phải được tiếp tục điều trị, được phép dùng thuốc giảm đau và có thể từ chối việc chữa trị quá tốn kém mà chẳng đem lại hiệu quả gì (GLHT, 521).

CHIA SẺ

Một thanh niên bị đột quỵ và  đang trong tình trạng hôn mê; Gia đình khá giàu đã xin bác sĩ tận tình giúp đỡ dù có phí tốn. Các Bác sĩ đã làm hết cách, nhưng khả năng sống còn là rất thấp. Nhưng theo ý gia đình, bác sĩ chỉ còn chích thuốc giảm đau mà thôi, cho tới khi tắt thở thì gia đình mới đem con về. Tất cả là vì thương con và tôn trọng sự sống của con.

Một người nghèo mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói: khả năng khỏi chỉ còn 10%. Nghe vậy, ông xin con cái đưa về để uống thuốc nam và cầu nguyện. Về nhà được khoảng hai tuần thì ông mất. Đây là điều được phép.

25        20        X         Thứ Hai tuần 30 TN.

Rm 8,12-17; Lc 13,10-17

26        21        X         Thứ Ba tuần 30 TN.

Rm 8,18-25; Lc 13,18-21

27        22        X         Thứ Tư tuần 30 TN.

Rm 8,26-30; Lc 13,22-30

28        23      Đ           Thứ Năm tuần 30 TN.

Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35

THÁNH SIMON VÀ GIUĐA,

TÔNG ĐỒ. Lễ kính

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19
PVGK: Thánh vịnh riêng

29        24      X           Thứ Sáu tuần 30 TN.

Rm 9,1-5; Lc 14,1-6

30        25      X           Thứ Bảy tuần 30 TN

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11

31        26      X           CHÚA NHẬT 31 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Đnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12,28-34

Thánh vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao xã hội có trách nhiệm bảo vệ thai nhi?

T. Xã hội có trách nhiệm bảo vệ thai nhi, vì quyền sống của con người ngay từ lúc thụ thai là một yếu tố làm thành xã hội dân sự và luật pháp của xã hội.

CHIA SẺ

Luật pháp của hầu hết các quốc gia luôn bảo vệ quyền trẻ em: trẻ em được sinh ra, được nuôi dưỡng, được học hành, được nâng đỡ, được bảo vệ… Tuy nhiên nhằm để điều hòa dân số, để giảm tỷ lệ nghèo và để vấn đề an sinh được nâng cao, một số nhà nước đã đưa ra những kế hoạch hóa gia đình bằng cách  hạn chế số con và cho phép phá thai. Hội Thánh yêu cầu các chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ thai nhi và quyền sống của con người ngay từ lúc thụ thai.

 

THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Cầu cho những người đang đau khổ vì trầm cảm và kiệt sức tìm được sự trợ giúp và một ánh sáng mở ra cho họ sự sống.

 

01        27          Tr       Thứ Hai tuần 31 TN.

Rm 11,29-36; Lc 14,12-14

                                    LỄ CÁC THÁNH

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân

Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

PVGK: Thánh vịnh riêng

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°).

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°).

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 1°).

 

02        28        Tm       Thứ Ba tuần 31 TN.

Rm 12,5-16b; Lc 14,15-24

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Lễ nhất: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59

                                    Lễ nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43

                                    Lễ ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26

PVGK: Thánh vịnh riêng

Lưu ý:

       1. Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

       2. Hôm nay không được cử hành thánh lễ nào khác, ngoại trừ thánh lễ an táng.

 

03        29        X         Thứ Tư tuần 31 TN.

Rm 13,8-10; Lc 14,25-33

Thánh Martinô Porres, Ts. (tr)

04         30       Tr         Thứ Năm đầu tháng tuần 31 TN.

Rm 14,7-12; Lc 15,1-10

Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ

05        01/10   X         Thứ Sáu đầu tháng tuần 31 TN.

Rm 15,14-21; Lc 16,1-8

06         02       X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 31 TN.

Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15

07         03       X         CHÚA NHẬT 32 MÙA THƯỜNG NIÊN.

1V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44

Thánh vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải làm gì để tôn trọng sự sống siêu nhiên của con người?

T. Chúng ta phải quan tâm đến lợi ích linh hồn, tránh gây dịp tội và không làm gương xấu cho người khác (GLHT, 523).

CHIA SẺ

Con người đâu chỉ có xác mà còn có hồn. Bởi vậy phải tôn trọng sự sống siêu nhiên của họ. Rất nhiều khi chúng ta không làm hại mạng sống người khác nhưng lại làm hại linh hồn người ta. Ví dụ: bài bạc, rượu chè, chơi bời, hút xái, gây dịp tội cho người khác và rủ rê người khác theo mình; Bỏ lễ Chúa nhật, ăn cắp của công đưa về nhà; Coi thường việc cầu nguyện đọc kinh, gây gương mù gương xấu, khiến con cái dần dần xã Chúa và bỏ đạo…

Vậy để đem lại lợi ích linh hồn cho người khác, nhất là người thân và con cháu, chúng ta hãy biết làm gương sáng và đừng làm cớ cho người khác vấp phạm vì gương xấu của mình.

08         04       X         Thứ Hai tuần 32 TN.

Kn 1,1-7; Lc 17,1-6

09         05       Tr         Thứ Ba tuần 32 TN.

Kn 2,23-3.9; Lc 17,7-10

LỄ CUNG HIỀN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ. Lễ kính

Ed 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3:9c-11.16-17; Ga 2, 13-22

10         06       Tr         Thứ Tư tuần 32 TN.

Kn 6,1-11; Lc 17,11-19

Thánh Lêô Cả, Ghtsht. Lễ nhớ

11       07         Tr         Thứ Năm tuần 32 TN.

Kn 7,22b-8,1; Lc 17,20-25

Thánh Martinô, Gm. Lễ nhớ

12       08         Đ         Thứ Sáu tuần 32 TN.

Kn 13,1-9; Lc 17,26-37

Thánh Josaphat, Gmtđ. Lễ nhớ

13       09         X         Thứ Bảy tuần 32 TN.

Kn 18,14-16.19,6-9; Lc 18,1-8

14       10         X         CHÚA NHẬT 33 TN.

Đn 12,1-3; Hr 10,11-14.18; Mc 13,24-32

Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (Đ)

(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991)

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo

Thánh vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải làm gì để tôn trọng sự sống tự nhiên của con người?

T. Chúng ta phải chăm sóc sức khỏe của mình và của người khác cách hợp lý, tránh xa việc tôn thờ thân xác và mọi sự thái quá, tránh sử dụng ma túy cùng những gì gây nguy hại cho sự sống con người (GLHT, 524).

CHIA SẺ

Không thể gọi là tôn trọng sự sống tự nhiên của con người khi: Ăn uống vô độ, làm việc quá sức hoặc bắt người khác làm việc mà không cho nghỉ ngơi và không trả lương cân xứng; Dành tiền bạc để làm đẹp thân xác: sửa môi, sửa mũi; Ăn đồ cao lương mỹ vị; Mặc đồ đắt tiền; Mướn người phục vụ thân xác một cách quá đáng; Sử dụng ma túy và các chất kích thích, dần dần đến chỗ nghiện ngập, không còn khả năng lao động, làm việc, trở nên gánh nặng cho gia đình và xã hội và gây nguy hại cho sự sống của mình.

Vậy tôn trọng sự sống tự nhiên là phải chăm sóc sức khỏe của mình và của người khác cách hợp lý; tôn trọng thân xác nhưng tránh tôn thờ thân xác; cương quyết không bao giờ sử dụng ma túy.

 

15        11       X          Thứ Hai tuần 33 TN.

1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64;

Lc 18,35-43

Thánh Albertô Cả, Gmtsht (Tr)

16        12        X         Thứ Ba tuần 33 TN.

2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10

Thánh Magarita Tô Cách Lan

Thánh Gertruđê, Đt (Tr)

17        13        Tr         Thứ Tư tuần 33 TN.

2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28

Thánh Elizabeth Hungari, Ts. Lễ nhớ

18        14        X         Thứ Năm tuần 33 TN.

1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô

và thánh Phaolô

Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-23

19        15       X          Thứ Sáu tuần 33 TN.

1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48

20        16       X          Thứ Bảy tuần 33 TN.

1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40

21        17       Tr          CHÚA NHẬT 34 MÙA THƯỜNG NIÊN

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng

Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37

GKPV: Thánh vịnh riêng

Tước hiệu các nhà thờ:

- Kitô Vua (1b), Hưng Văn, Hà Tiên, Kinh Tràm

Không nhớ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có được phép thí nghiệm khoa học, y khoa hay tâm lý trên con người không?

T. Được phép, nếu chúng phục vụ cho lợi ích con người và xã hội, với sự đồng ý của đương sự mà không gây ra những rủi ro cho sự sống và sự toàn vẹn của họ (GLHT, 525).

CHIA SẺ

Trên thế giới có rất nhiều các cuộc thí nghiệm nhằm phục vụ lợi ích con người và phát triển xã hội. Trong trận đại dịch Covid 19, rất nhiều nhà khoa học, y học của nhiều quốc gia đã ra công tìm cách chế tạo vắccin ngăn ngừa hoặc chữa trị hiệu quả cho người bị nhiễm virút. Vậy để đi đến thành tựu, vắccin này phải được thử nghiệm cả trên con người nữa. Trong trường hợp này, có người tình nguyện cho thử vì nghĩ đến lợi ích chung cho mọi người. Điều này được phép, vì nói lên tình yêu tha nhân mà Chúa mời gọi: Yêu anh em như Thầy yêu thương, nghĩa là liều mạng sống vì anh em.

22        18       Đ          Thứ Hai tuần 34 TN.

Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4

Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ

Thánh vịnh tuần 2

23        19       X          Thứ Ba tuần 34 TN.

Đn 2,31-45; Lc 21,5-11

Thánh Clêmentê I, Ghtđ.

Thánh Columbanô, viện phụ

24        20       Đ          Thứ Tư tuần 34 TN.

Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19

Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam. Lễ nhớ

24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

25        21       X          Thứ Năm tuần 34 TN.

Đn 6,12-28; Lc 21,20-28

Thánh Catarina Alexandria, Đttđ. (Đ)

26        22       X          Thứ Sáu tuần 34 TN

Đn 7,2-14; Lc 21,29-33

27        23       X          Thứ Bảy tuần 34 TN.

Đn 7,15-27; Lc 21,34-36

 

NĂM PHỤNG VỤ 2022 – Năm C

 

28        24       Tm        CN 1 MV.

Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2;    

Lc 21,25-28.34-36

Thánh vịnh tuần 1

29        25       Tm        Thứ Hai tuần 1 MV.

Is 2,1-5; Mt 8,5-11

30        26        Đ         Thứ Ba tuần 1 MV.

Is 11,1-10;  Lc 10,21-24

THÁNH ANDRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

 

 

PHỤ CHƯƠNG I

NGÀY CHẦU MTC THAY MẶT GIÁO PHẬN 2021

 

Số

TT

CHÚA NHẬT

PHIÊN CHẦU

01       

CN  I MÙA VỌNG

Vô Nhiễm (O2), Lạng Sơn (3a), Giuse (7b), Đồng Phú (2b)

02

CN II MÙA VỌNG

(Trước lễ

Mẹ Vô Nhiễm)

Trinh Vương (B1), Trinh Vương (A1), Tân Bình (Đông Bình), Bình Châu (F1), Thái An (Rivera), Mẫu Tâm (B2)

03

CN III MÙA VỌNG

Tham Buôn, Antôn (1a), Tân Chu (5a), Bình Châu (8a)

04

CN IV MÙA VỌNG

Thánh Gia (7a), Đức Mẹ Lộ Đức (HT),

Ba Bần

05

CN

LỄ THÁNH GIA

Tv Thánh Gia, Trảng Tranh, Thánh Gia (Thầy Ký), Thánh Gia (1b)

06

CN

LỄ HIỂN LINH

Cần Thay, Phan Sinh (10), Vinh Sơn (0a), Đài Đức Mẹ, Rạch Giá

07

CN CG CHỊU P.R.

Nhơn Mỹ

08

CN II TN

Cản Đá

09

CN III TN     

Tri Tôn (CĐ), Kitô Vua (A2), Ngọc Chúc, Vĩnh Hiệp

10

CN IV TN

Bình Minh, Hòn Tre

11

CN V TN      

Cái Đôi, Cù Lao Giêng, Đức Mẹ Vô Nhiễm (C1)

12

CN VI TN     

Cồn Én, Bình Châu (8a), Lộ Đức 8b), Tân Bình, RG

13

CN I MÙA CHAY

Hải Hưng (C1), Lấp Vò, Hòn Đất

14

CN II MÙA CHAY

 

Đền Thánh Giuse (RG), Giu Đức (8b), Bình Lộc, Dương Đông

15

CN III MÙA CHAY

Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ (G2), Năng Gù

16

CN IV MÙA CHAY

(Trước lễ St. Giuse)

Nguồn Sống, Mỹ Hiệp Sơn

17

CN V MÙA CHAY

Tân Bùi (4a), Vĩnh Nhuận, Hợp Châu (5b)

18

CN LỄ LÁ    

Xáng Cụt, Hội An, Hà Tiên, Thanh Long (D1)

19

CN LỄ PHỤC SINH           

Cái Gia, Tv Phanxicô

20

CN II PHỤC SINH              

Ba Hòn, Núi Sập, Cần Xây, Xẻo Dinh, Tv Chúa Quan Phòng CLG

21

CN III PHỤC SINH

An Hòa, Long Thạnh

22

CN IV PHỤC SINH

Fatima (Cần Đăng), Phú Hòa,

Thái Hòa, Tân Thành (4b).

23

CN V PHỤC SINH  

Bắc Xuyên (E1), Mỹ Luông.

24

CN VI PHỤC SINH

Gh. Bình An, Gh. Ba Khu (C2)

25

CN

LỄ THĂNG THIÊN

Cồn Phước, Châu Đốc

26

CN

CTT HIỆN XUỐNG

Kiên Lương, Núi Sam, Bình Tây, Trung Thành (K.8), Thánh Linh D1), Thiên Ân

27

CN

LỄ CHÚA BA NGÔI

Phú An, Tân Phước (4a), Núi Tượng

28

CN MÌNH MÁU THÁNH

Tân Thuận (0a), An Châu, Đất hứa, Hòa Giang. Châu Long (F1), Kim Hòa (G1), Hiếu Thuận (H1), Gh.Antôn (C2)

29

CN XI TN                 

Rạch Sâu, Hòn Đất, Giuse (2b), Kinh Tây

30

CN XII TN               

Ông Chưởng, Đền T. Giuse An Bình (K.F),

31

CN XIII TN              

Ngọc Thạch, Hiếu Sơn (H2)

32

CN XIV TN              

Cồn Trên, Lộ Đức (Kinh Quýt),

Đồng Công (F2)

33

CN XV TN               

Thánh Mẫu (F2), Hòa Lợi (LX)

34

CN XVI TN              

Chợ Thủ, Bình Giang, Minh Châu

35

CN XVII TN                        

Gh. Thánh Tâm (F2), Vinh Sơn (A2), Kim An, Quý Phụng

36

CN XVIII TN           

Thạnh An, Đaminh (K.10), Rọc Lá

37

CN XIX TN              

 

Thanh Hải (D2), Chi Lăng, Phú Vĩnh, Trinh Vương (Bờ Bao)

38

CN XX TN

(Lễ Mẹ Lên Trời)                             

Chợ Mới, Mỹ Thạnh, Kim Long D2), Ong Dèo, Hiệp  Hòa (02), Mông Triệu (2A), Thánh Tâm (B2), Châu Thái (F1), La Vang (An Thạnh)

39

CN XXI TN              

Trinh Vương (B1), Rạch Đùng, Xẻo Dầu, Ninh Cù (Rivera)

40

CN XXII TN            

Cái Dầu

41

CN XXIII TN                       

Định Mỹ, An Tiến (1a)

42

CN XXIV TN                       

Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

43

CN XXV TN            

Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn

44

CN XXVI TN           

Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót

45

CN XXVII TN          (Trước lễ

Mẹ Mân Côi)

Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2), Sóc Xoài, Tân Hải (C2), Bình Thái (F1), Thức Hóa (5a), Hiệp Tâm (0b), Mong Thọ, Vàm Cống (CM), Long Bình (VA)

46

CN XXVIII TN

Hải Châu (7b), Tân Long (2a)

47

CN XXIX TN           

Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Hiếu Hiệp (H1)

48

CN XXX TN            

Gh Truyền Tin (8a), Giuse (E2)

49

CN XXXI TN                       

Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm, Bình An (RG)

50

CN XXXII TN         

Thánh Gia 7a, Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera)

51

CN XXXIII TN        

Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10)

52

LỄ

CHÚA KITÔ VUA

Đồng Tâm (3b), Kiến Thành, Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1b)

 

 

PHỤ CHƯƠNG II

NHỮNG VẤN ĐỀ PHỤNG VỤ CẦN LƯU Ý

 

I. THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG VIỆC CỬ HÀNH CÁC NGÀY PHỤNG VỤ:

                          I

1. TAM NHẬT VƯỢT QUA tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa.

2. - Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

    - Các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục sinh.

    - Thánh lễ an táng được cử hành bất cứ ngày nào trừ những ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các CN Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (IM 380).

    - Thứ Tư Lễ Tro.

    - Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

    - Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục sinh.

3. - Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong

       lịch chung.

    - Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2/11).

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

a) Lễ trọng thánh bổn mạng chính của địa phương, thành phố hay quốc gia;

b) Lễ trọng Cung hiến thánh đường, hay ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường đó.

c) Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ.

d) Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc thánh sáng lập dòng, hay bổn mạng chính của dòng.

II

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa nhật Mùa Giáng Sinh và Thường niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

a) Lễ bổn mạng của chính địa phận.

b) Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa.

c) Lễ kính bổn mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một vùng rộng lớn.

d) Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, thánh sáng lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.

e) Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu     hội.

Thánh lễ cầu hồn khi vừa được tin một người qua đời hay     trong ngày giỗ đầu (IM 381).

9. - Các ngày trong tuần thuộc Mùa Vọng từ 17/12 đến hết 24/12.

    - Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

    - Các ngày trong tuần Mùa Chay.

III

10. Các lễ nhớ buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ buộc riêng, tức là:

a) Các lễ nhớ bổn mạng thứ hai của địa phương, địa phận, miền hay tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng.

b) Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

12. Các lễ nhớ buộc và các lễ nhớ không buộc trong Mùa Chay.

13. - Các ngày trong tuần, từ đầu Mùa Vọng đến hết 16/12.

      - Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 2/1 đến thứ bảy sau         lễ Hiển Linh.

      - Các ngày trong tuần thuộc Mùa Phục sinh, từ thứ Hai sau          tuần Bát nhật Phục sinh đế thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

      - Thánh lễ tùy nhu cầu và ngọai lịch theo lòng đạo đức của          giáo dân (IM 377).

      - Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

      - Các ngày trong tuần thuộc Mùa Thường Niên.

II. LỰA CHỌN CÁC THÁNH LỄ

1. Vào các ngày lễ trọng, linh mục phải cử hành Thánh lễ theo lịch phụng vụ (IM353). Nếu một lễ trọng trùng vào ngày có bậc ưu tiên cao hơn, sẽ được dời vào ngày gần nhất mà lễ đó có thể được cử hành. Nếu trùng với Chúa nhật Phục sinh, sẽ được dời đến sau tuần Bát nhật.

2. Vào các ngày Chúa nhật, các ngày thường Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như các ngày lễ kính và lễ nhớ buộc:

a) Nếu cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự thì linh mục phải theo lịch phụng vụ mà Hội Thánh cử hành (IM 354a).

b) Nếu cử hành Thánh lễ riêng chỉ có một người giúp lễ thì Linh mục có thể lựa chọn lịch phụng vụ của Hội Thánh hoặc lịch riêng (IM 354b).

3. Lễ nhớ tùy ý:

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng từ 17 đến 24-12;

+ Các ngày trong tuần Bát nhật Giáng Sinh;

+ Các ngày trong tuần Mùa Chay trừ thứ Tư Lễ Tro và từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh) thì làm lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ được ghi trong lịch chung.

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng trước ngày 17-12;

+ Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ ngày 02-01;

+ Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh;

thì có thể chọn lễ theo ngày trong tuần hoặc lễ vị thánh được nhớ, hay vị thánh có ghi trong danh mục các thánh hôm đó (IM 355a).

+ Vào các ngày thường Mùa Thường Niên, có thể chọn Thánh lễ của ngày thường đó, hoặc cử hành lễ nhớ không buộc hoặc Thánh lễ do nhu cầu quan trọng, hoặc Thánh lễ tùy lòng đạo đức (IM 355c).

 + Vào các ngày thứ Bảy Mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.

4. Khi có nhiều lễ trùng vào một ngày, phải cử hành lễ có bậc ưu tiên cao hơn theo thứ tự đã nêu trên.

5. Khi sử dụng quyền hạn để lựa chọn các bài đọc và lời nguyện trong Thánh lễ, Linh mục phải lưu tâm đến lợi ích thiêng liêng chung của cộng đoàn hơn là chỉ làm theo ý riêng của mình (AC 328).

III. VỀ VIỆC CỬ HÀNH LỄ HÔN PHỐI.

Khi cử hành lễ Hôn phối trong Thánh lễ, thì chỉ được cử hành Thánh lễ Hôn phối trong một số ngày trong năm mà thôi.

Dựa theo CE và OCM mới (1990) các số 34, 54 và 56 (OCM cũ số 11), có liệt kê chi tiết như sau:

1. Không được cử hành Thánh Lễ Hôn Phối trong những ngày sau đây:

+ Các lễ trọng buộc cũng như không buộc.

+ Các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh.

+ Lễ Tro và các ngày khác trong Tuần Thánh.

+ Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2-11).

+ Các ngày trong tuần Bát nhật Phục Sinh.

Gặp những ngày đó, phải cử hành thánh lễ theo ngày Phụng vụ và đọc các bài Sách Thánh của ngày lễ đó. Không được đọc một bài nào về Hôn phối. Vẫn đọc lời chúc hôn trong thánh lễ, và cuối lễ có thể dùng công thức ban phép lành cho đôi tân hôn.

2. Các Chúa nhật Mùa Giáng Sinh và Thường Niên:

Cử hành Thánh lễ Chúa nhật, nhưng trong các bài Sách Thánh, có thể đọc một bài về Hôn phối. Nếu cử hành Hôn phối trong Thánh lễ không có cộng đồng giáo xứ tham dự, thì có thể cử hành toàn bộ Thánh lễ Hôn phối.

Tuyệt đối tránh cử hành HP ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.

IV. BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Chữ viết tắt:

V1     Thánh lễ có nghi thức riêng (IM 372).

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép khi có nhu cầu hay lợi ích mục vụ quan trọng (IM 374).

V2     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của Linh mục chủ tế, nếu có nhu cầu thật sự hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).

V3     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Linh mục chọn theo lòng đạo đức của giáo dân. (IM 373, IM 377).

D1    Thánh lễ an táng (IM 380).

D2     Thánh lễ khi nhận được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.

D3     Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381).

 

Để áp dụng:

Ký hiệu           + : được cử hành  – : không được cử hành

 1.  

- Các lễ trọng buộc, các Chúa nhật Mùa

Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.

- Thứ Năm Tuần Thánh, Tam nhật Vượt Qua

      - V1, V2, V3

 • D1, D2, D3
 1.  

- Các lễ trọng không buộc.

- Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời.

- Thứ Tư lễ Tro,

  Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh

- Các ngày trong tuần Bát nhật Phục sinh

 

- V1, V2, V3, D2, D3

+ D1

 

 1.  

- Các Chúa nhật Mùa Giáng sinh

  và Mùa Thường Niên

- Các lễ kính

- V2, V3, D2, D3

+ D1, V1

 1.  

- Các ngày từ 17 đến 24 tháng 12

- Các ngày trong tuần Bát nhật Giáng Sinh

- Các ngày thường trong Mùa Chay

- V2, V3, D3

+ V1, D1, D2

 1.  

- Các lễ nhớ buộc

- Các ngày thường Mùa Vọng trướcngày 16.12

- Các ngày thường Mùa Giáng Sinh sau 2.1

- Các ngày thường Mùa Phục Sinh sau Bát nhật

- V3, D3

+ V1, V2, D1, D2

 1.  

- Các lễ nhớ không buộc

- Các ngày thường Mùa Thường Niên

+ V1, V2, V3

+ D1, D2, D3

 

 

 

THÁNG 1.2021

 

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1 MTC

2

 

3 HL

4

5

6

7

8

9

 

10 CCR

11

12

13

14

15

16

 

17

18

19

20

21

22

23

 

24

25

26

27

28

29

30

 

31

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 2.2021

 

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

6

 

7

8

9

10

11

12 TẾT

13

 

14

15

16

17 LTRO

18

19

20

 

21

22

23

24

25

26

27

 

28

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 3.2021

 

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

25

36

27

 

28LLÁ

29

30

31

 

 

 

 

THÁNG 4.2021

 

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1-5TT

2-6TT

3-7TT

 

4PS

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

 

18

19

20

21

22

23

24

 

25

26

27

28

23

30

 

 

THÁNG 5.2021

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16LT

17

18

19

20

21

22

23HX

24

25

26

27

28

29

30CBN

31

 

 

 

 

 

THÁNG 6.2021

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6MMTC

7

8

9

10

11TTÂM

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

THÁNG 7.2021

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

19

20

21

22

23

24

24

26

27

28

29

30

31

THÁNG 8.2021

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

THÁNG 9.2021

 

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

 

26

27

28

29

30

 

 

 

THÁNG 10.2021

 

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

 

17

18

19

20

21

22

23

 

24

25

26

27

28

29

30

 

31

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 11.2021

 

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

 

21 KTV

22

23

24

25

26

27

 

28 MV

29

30

 

 

 

 

 

THÁNG 12.2021

 

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25 GS

 

26TG

27

28

29

30

31

 

 

                                         

 

Tên sách: LỊCH PHỤNG VỤ 2021

- GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Tác giả: Tòa Giám Mục Long Xuyên

 

 

 

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 19 TN B

   kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Tình yêu thời Covid-19

   Con coronavirus đã bắt chúng ta nghỉ xa-bát và bắt những người bị nhiễm phải theo một loại hóa trị riêng của nó.

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 19 TN B

   Lương thực trường sinh đó chính là Đức Giêsu, Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, và Ngài đã nói rõ cho người Do Thái biết: “Tôi là bánh từ...

  • Phép lạ trong đại dịch

   Thật tốt để chấp nhận hoàn cảnh cụ thể trong bình an. Thay vì than trời trách đất, xung đột trong các tương quan, Thiên Chúa muốn người...

  • Song le bởi vì bây giờ…

   Tuy không thể lãnh nhận bí tích Thánh Thể cách thể lý nhưng chúng ta vẫn có thể lãnh nhận dồi dào ơn phúc từ bí tích này khi thực hành...

  • Tại sao các linh mục buộc phải đi tĩnh tâm hằng năm?

   Tĩnh tâm hằng năm là do giáo luật đòi buộc và để bắt chước mẫu gương cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi thi hành sứ vụ.

  • Người Công Giáo sống thời... giãn cách

   Chính vì mục đích của tôn giáo là để…lo cho cái chết thế nên Đức Ki Tô nói: “ Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết Chúa các ngươi...

  • Đại dịch và cơn đói hiện sinh

   Khát vọng sâu xa của con người không thể chỉ được khỏa lấp bởi những đáp ứng vật chất nhưng chỉ bằng lương thực liêng liêng, lương thực...

  • Một ngày không thể quên

   Con nguyện phục vụ các bệnh nhân bằng cả trái tim, mong Chúa xoa dịu nỗi đau nơi các bệnh nhân và giúp họ sớm hồi phục sức khỏe.

  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 18 TN B

   kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  Câu chuyện chiều thứ 7