Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 3 mùa Vọng (13/12/2021 13:37:53 - Xem: 322)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 13-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai sau CN 3 mùa Vọng (13/12/2021 09:36:03 - Xem: 382)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 13-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 3 mùa Vọng (12/12/2021 13:13:48 - Xem: 408)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 13-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 3 mùa Vọng năm C (7g00 tối) (12/12/2021 11:00:33 - Xem: 350)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 12-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 3 mùa Vọng năm C (11/12/2021 13:52:45 - Xem: 562)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 12-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Bảy sau CN 2 mùa Vọng (11/12/2021 13:13:08 - Xem: 348)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Bảy ngày 11-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 2 mùa Vọng (10/12/2021 13:17:27 - Xem: 459)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Bảy ngày 09-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Sáu sau CN 2 mùa Vọng (10/12/2021 09:02:19 - Xem: 375)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Sáu ngày 10-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 2 mùa Vọng (09/12/2021 13:22:00 - Xem: 311)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 09-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Năm sau CN 2 mùa Vọng (09/12/2021 07:20:49 - Xem: 379)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Tư ngày 08-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 2 mùa Vọng (08/12/2021 13:22:10 - Xem: 404)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 09-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư sau CN 2 mùa Vọn (08/12/2021 09:30:42 - Xem: 344)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Tư ngày 08-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 2 mùa Vọng (07/12/2021 13:28:00 - Xem: 436)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 08-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba sau CN 2 mùa Vọng (07/12/2021 08:24:52 - Xem: 443)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Ba ngày 07-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 2 mùa Vọng (06/12/2021 13:25:39 - Xem: 436)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 07-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Hai sau CN 2 mùa Vọng (06/12/2021 08:54:14 - Xem: 476)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 06-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN II mùa Vọng (05/12/2021 13:22:58 - Xem: 580)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 06-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật II mùa Vọng năm C(7gio tối) (05/12/2021 09:27:00 - Xem: 472)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 05-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Rao báo Truyền chức Phó tế năm 2021 (04/12/2021 15:37:13 - Xem: 2,414)

Theo dự kiến vào ngày 16/01/2022, Giám mục giáo phận sẽ truyền chức Phó tế cho các thầy có tên sau đây:

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật II mùa Vọng năm C (04/12/2021 13:12:15 - Xem: 578)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 05-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 450
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7