|| Trang Chủ || Sinh hoạt || Chia sẻ || Tập san || Thng hiệp || Ti liệu || Thng bo || Lin hệ ||

SƯU TẬP NHỮNG BI SUY NIỆM LỜI CHA

Năm A

 

 

Thin Cha yu thế gian đến nỗi đ ban Con Một, để ai tin vo Con của Người th khỏi phải chết, nhưng được sống mun đời.

(Ga 3,16)

 

 

 

Tuần 1

Ma Vọng

Tuần 2

Ma Vọng

Tuần 3

Ma Vọng

Tuần 4

Ma Vọng

Tuần Bt Nhật

GING SINH

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

|ĐỨC MẸ V NHIỄM| Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | CHA GS |

THNH GIA

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Mẹ TC |

CHA NHẬT

CHA HIỂN LINH

Tuần 1

Thường Nin

Tuần 2

Thường Nin

Tuần 3

Thường Nin

Tuần 4

Thường Nin

CHA HIỂN LINH

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CGS CHỊU PHP RỬA

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 |CN hiệp nhất|

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 |Th.Phaol trở lại|

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | TẾT TN MO |

| 2 TẾT | 3 TẾT |

Tuần 5

Thường Nin

Tuần 6

Thường Nin

Tuần 7

Thường Nin

Tuần 8

Thường Nin

Tuần 9

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 LỄ TRO | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 1

Ma Chay

Tuần 2

Ma Chay

Tuần 3

Ma Chay

Tuần 4

Ma Chay

Tuần 5

Ma Chay

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Th. GIUSE |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

|Lễ TRUYỀN TIN| Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

LỄ L

TUẦN THNH

Tuần Bt Nhật

PHỤC SINH

Tuần 2

PHỤC SINH

Tuần 3

PHỤC SINH

Tuần 4

PHỤC SINH

LỄ L

|Thứ 2TT | Thứ 3TT|

|Thứ 4TT | Thứ 5TT|

|Thứ 6TT | Thứ 7TT|

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 5

PHỤC SINH

Tuần 6

PHỤC SINH

Tuần 7

PHỤC SINH

CTT. HIỆN XUỐNG

Tuần 12

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA THĂNG THIN

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CTT. HIỆN XUỐNG

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA BA NGI

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 13

Thường Nin

Tuần 14

Thường Nin

Tuần 15

Thường Nin

Tuần 16

Thường Nin

Tuần 17

Thường Nin

MNH MU CHA KIT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 18

Thường Nin

Tuần 19

Thường Nin

Tuần 20

Thường Nin

Tuần 21

Thường Nin

Tuần 22

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 23

Thường Nin

Tuần 24

Thường Nin

Tuần 25

Thường Nin

Tuần 26

Thường Nin

Tuần 27

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 28

Thường Nin

Tuần 29

Thường Nin

Tuần 30

Thường Nin

Tuần 31

Thường Nin

Tuần 32

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 33

Thường Nin

Tuần 34

Thường Nin

 

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA KIT VUA

| Thứ 2 | Thứ 3 |

|Thứ 4|CT.TỬ ĐẠOVN|

| Thứ 6 | Thứ 7 |

   

Năm C

Tuần 1

Ma Vọng

Tuần 2

Ma Vọng

Tuần 3

Ma Vọng

Tuần 4

Ma Vọng

Tuần Bt Nhật

GING SINH

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | V NHIỄM |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| CHA GS | Thứ 7 |

THNH GIA

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Mẹ TC | Thứ 7 |

CHA NHẬT

CHA HIỂN LINH

Tuần 1

Thường Nin

Tuần 2

Thường Nin

Tuần 3

Thường Nin

Tuần 4

Thường Nin

CHA HIỂN LINH

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CGS CHỊU PHP RỬA

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

|CN hiệp nhất| Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

|Th.Phaol trở lại| Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 5

Thường Nin

Tuần 6

Thường Nin

Tuần 1

Ma Chay

Tuần 2

Ma Chay

Tuần 3

Ma Chay

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

+ TẾT CANH DẦN

| 2 TẾT | 3 TẾT |

| Thứ 4 LỄ TRO | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 4

Ma Chay

Tuần 5

Ma Chay

Tưởng Niệm Cuộc

THƯƠNG KH CỦA CGS

Ma PHỤC SINH

Tuần 2

Ma PHỤC SINH

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Th. GIUSE | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 |Lễ TRUYỀN TIN|

| Thứ 6 | Thứ 7 |

LỄ L

| Thứ 2TT | Thứ 3TT |

| Thứ 4TT | Thứ 5TT |

| Thứ 6TT | Thứ 7TT |

CN. PHỤC SINH

| T2.BNPS | T3.BNPS |

| T4.BNPS | T5.BNPS |

| T6.BNPS | T7.BNPS |

CN.LNG THƯƠNG XT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 3

Ma PHỤC SINH

Tuần 4

Ma PHỤC SINH

Tuần 5

Ma PHỤC SINH

Tuần 6

Ma PHỤC SINH

Tuần 7

Ma PHỤC SINH

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA THĂNG THIN

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CTT. HIỆN XUỐNG

Tuần 9

Thường Nin

Tuần 10

Thường Nin

Tuần 11

Thường Nin

Tuần 12

Thường Nin

CTT. HIỆN XUỐNG

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA BA NGI

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

MNH MU CHA KIT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thnh Tm | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 |Sn Th.Gioan TG|

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 13

Thường Nin

Tuần 14

Thường Nin

Tuần 15

Thường Nin

Tuần 16

Thường Nin

Tuần 17

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 |T.Phr&Phaol|

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 18

Thường Nin

Tuần 19

Thường Nin

Tuần 20

Thường Nin

Tuần 21

Thường Nin

Tuần 22

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

ĐỨC MẸ LN TRỜI

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 23

Thường Nin

Tuần 24

Thường Nin

Tuần 25

Thường Nin

Tuần 26

Thường Nin

Tuần 27

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

ĐỨC MẸ MN CI

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 |Đức Mẹ Mn Ci|

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 28

Thường Nin

Tuần 29

Thường Nin

Tuần 30

Thường Nin

Tuần 31

Thường Nin

Tuần 32

Thường Nin

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CN TRUYỀN GIO

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA NHẬT

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

Tuần 33

Thường Nin

Tuần 34

Thường Nin

     

CC THNH TĐVN

| Thứ 2 | Thứ 3 |

| Thứ 4 | Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |

CHA KIT VUA

| Thứ 2 | Thứ 3 |

|Cc Thnh TĐVN| Thứ 5 |

| Thứ 6 | Thứ 7 |